NİKAH İŞLEMLERİ

Nikâh İşlemleri İçin Gerekli Belgeler

1- 5’ er adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır.)

2- T.C.Kimlik kartının aslı ve 1 adet fotokopisi

(Resimsiz, soğuk damgasız, kimlik nosuz, yıpranmış ve on yılı geçmiş kimlikler kabul edilmez.)

NOT: Çiftlerin Müracaata birlikte gelmeleri zorunludur.

İlk Başvuru

Gerekli belgeleri tamamlayan çiftler Evlendirme Memurluğuna birlikte başvuru yaparlar. Başvurusu kabul edilen çiftlere Sağlık Raporu Formu düzenlenerek bağlı bulundukları Aile Hekimlerinden birine yönlendirilirler. Sağlık Raporu Formları aile hekimliği tarafından gerekli testler yapıldıktan sonra onaylanır. Tüm işlemleri bittikten sonra nikâh günü verilir.

Başvuruda Dikkat Edilecek Hususlar

1- Evlilik başvurusu için çiftlerden en az birinin Belediye hizmet sınırları içerisinde ikamet etmesi gerekmektedir. Belediye hizmet bölgesi dışında ikamet ettiği halde Belediyemizde nikâh kıydırmak isteyen çiftler, ikamet ettikleri yerin Evlendirme Memurluğuna birlikte başvuruda bulunup Evlenme İzin Belgesi almaları durumunda nikâh işlemleri Belediyemizde yapılabilecektir.

2- Evlenecek çiftlerin Belediyemiz Evlendirme Memurluğuna birlikte müracaat etmeleri zorunludur. Evlenme başvurusu vekil olarak atanan kişi tarafından da yapılabilir. Bunun için vekâletname düzenlenmesi ve bu vekâletnamede vekâlet veren ile vekili ve evleneceği kişinin tam kimlikleri ile evlenme işlemlerinin yürütülmesi için verilmiş olduğunun açıkça belirtilmesi şarttır.

3- Müracaat sırasında taraflar fotoğraflı T.C. Kimlik kartlarını göstermek zorundadır. Fotoğraflı Kimlik Kartı gösterilmediği takdirde müracaat kabul edilmeyecektir.

4- Evlilik işlemlerinde; T.C. kimlik kartı ve geçici kimlik belgesi dışında, diğer kurumlarca verilen kimlik niteliğindeki belgeler (Ehliyet, Askeri Kimlik, Pasaport, Avukatlık Kimliği vb.) geçerli değildir.

5- Önceki soyadını kullanmak isteyen kadınlar müracaat sırasında taleplerini bildirmelidirler.

6- 18 yaşını dolduranlar kendi iradeleri ile başvuru yapabilirler. 17 yaşını dolduranlar anne ve babasının bizzat müracaatı veya noterden alacakları anne, baba muvafakati ile , 16 yaşını dolduranlar ise mahkeme kararı ile evlenebilirler.

7- Kadın boşandıktan veya dul kaldıktan 300 gün sonra evlenebilir. Süreyi beklemeden evlenmek isteyen kadın, Aile Mahkemesine başvurarak “ İddet Müddetini Kaldırma” kararı almaları gerekmektedir.

8- Nikâh saatinde 18 yaşını doldurmuş, yanında T.C. kimlik kartı bulunan en az iki şahit hazır bulunmalıdır. Nikâh şahidi olabilmek için: reşit, ayırt etme gücüne sahip olmak ve şahitliğini yaptığı kişiyi tanımak şarttır.

Yabancı Evlilik İçin Gerekli Evraklar

1- Yabancılar için, yetkili merkezi makamlarca veya o devletin yerel temsilcilikleri tarafından kişinin adını, soyadını, anne ve baba adı ile doğum yeri, doğum tarihi ve evlenmesine engel halinin bulunup bulunmadığını gösterir şekilde düzenlenerek verilmiş ve usulüne göre tasdik edilmiş olan belge. (Evlenme Ehliyet Belgesi, Bekârlık Belgesi)

2- Evlenme ehliyet Belgesi üzerinde anne ve baba adı, doğum yeri ve doğum tarihi bulunmayanlar için Doğum Belgesi.

3- Pasaport ve varsa kimlik kartı

Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu (CIEC ) üyesi devletler tarafından düzenlenen Çok Dilli Evlenme ehliyet belgeleri  herhangi bir işleme gerek kalmaksızın işleme alınır.

La Haye Özel Hukuk Konferansı (HCCH) üyesi devletler tarafından hazırlanarak Apostille şerhi düşülerek düzenlenen evraklar asılları ile birlikte noter onaylı Türkçe tercümeleri ile birlikte işleme alınır.

NOT: Fas uyruklu vatandaşları evrakları tamamlandıktan sonra Ankara Fas Konsolosluğundan hukuki evlenme ehliyet belgesi getirmeleri gerekmektedir.

HCCH üyesi devletler için bağlantı linki

Bu iki sözleşme dışında kalan devletler tarafından verilen herhangi bir standardı olmayan ve ispata tabi belgeler ülkelerindeki yerel makamlarca verilmiş ise ülkelerindeki Türkiye temsilciliklerine, Türkiye de kendi ülke temsilciliklerinden alınan belgeler İstanbul’ dan alınmış ise Türk Kaymakamlıklarına, Ankara’ dan alınmış ise T.C. Dışişleri Bakanlığımıza onaylatılmasından sonra noter tasdikli Türkçe tercümesi ile işleme alınır.

YAPI RUHSATI MÜRACAATINDA GEREKLİ EVRAKLAR

YAPI RUHSATI MÜRACAATINDA GEREKLİ EVRAKLAR

1. Dilekçe
2. Tapu Fotokopisi ve son bir ayda Tapu Sicil kaydı
3. İmar Durum Çapı
4. Aplikasyon Krokisi
5. Arsa rayiç bedeli
6. Numarataj Belgesi
7. Yapı Sahibi Kimlik Fotokopisi (Şirket ise Ticaret Odası Belgesi,İmza Beyanı,Vergi Levhası)
8. Şantiye Şefi Sözleşmesi (Kimlik Fotokopisi, Mezuniyet Belgesi, Oda Kimlik fotokopisi)
9. Yapı Sahibi ve Müteahhit Arasındaki Noter Onaylı Sözleşme, Şirket Yetkilisi Kimlik
Fotokopisi
10. Yapı Müteahhidi Vergi Levhası, Ticaret odası kaydı
11. Takım Proje 3’er Nüsha (Mimari,Statik,Elektrik,Makine)
12. Proje müelliflerinin Oda sicil durum belgesi,TC Kimlik Numaraları
13. Yapı denetim firması izin belgesi (noter onaylı fotokopisi)
14. Yapı denetim şirketi yetkili imza beyanı
15. YDK hizmet sözleşmesi
16. YİBF
17. YDK taahhütnamesi
18. Proje Kontrol föyü
19. Yapı denetim hizmet bedelinin(%10) yatırıldığına dair dekont
20. Zemin Etüt Raporu(Jeoloji müh-Jeofizik müh.) ortak hazırlanan
21. Denetçilerin TC numaraları denetçi belgesi, ikametgah,imza beyanı fotokopisi
22. Belediye yapı ruhsatı harcının yatırıldığına dair dekont
23. Temel Aplikasyon (Harita müh.)TUS
24. Projelerin dijital ortamı(Mimari Proje)
25. Kat ilavesi yapılan binalar için performans analizi raporu
26. Yol kanal harcı (Büyükşehir Belediyesi)
27. Hafriyat harcı (Büyükşehir Belediyesi)

İŞ BİTİRME İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1. Dilekçe
2. İş karşılığı bedel içeren sözleşme veya kat karşılığı inşaat sözleşmesi noter onaylı
3. Yapı Ruhsatı
4. Yapı Kullanma İzin Belgesi
5. İlgili sigorta müdürlüğünden onaylı işyeri bildirgesi
6. Yapılan işlere yönelik faturalar (noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci
mali müşavir veya vergi dairesi onaylı)

YAPI KULLANMA (İSKAN) RUHSATI İÇİN GEREKLİ BELGELER

MARDİN İLİ

ARTUKLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI

YAPI KULLANMA (İSKAN) RUHSATI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Başkanlığa hitaben dilekçe.
2. Yapı Ruhsatı Fotokopisi (İlgili Belediyesince onaylanmış olacak)
3. Tapu Aslı ve Fotokopisi (Tapu kendisine ait değilse Vekaletname)
4. Aplikasyon (Röperli) krokisi (Son 6 ay içinde alınmış Kadastro ve LİHKAB onaylı ve
parseldeki tüm kapalı alanlar ölçülmüş ve çekme mesafeleri gösterilmiş olacak.)
5. S.G.K. ilişki kesme belgesi
6. Vergi Dairesi ilişki kesme belgesi
7. Asansör Kontrol Formu
8. Enerji Kimlik Belgesi
9. MARSU’ dan Alt Yapı (Su ve Kanalizasyon) Uygunluk Belgesi
10. Fenni mesullerin ve Yapı Denetim Kuruluşlarının yapının projelerine, fen ve sağlık
kurallarına uygun yapılıp yapılmadığı ile ilgili standartlara uygun malzeme
kullanılmadığına belirten raporları ile yapıya ilişkin fotoğrafları
11. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığından hafriyat harcı
12. Binanın 4 cepheden çekilmiş fotoğraflar, sığınak, asansör, yangın merdiveni kaçış
yönü fotoğrafları

İstek, öneri ve şikayetleriniz için bizimle iletişime geçin.